wachten...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden

I. Definities

De hondengedragscoach: Nina van Tilbeurgh, gevestigd te Halsteren.
Cliënt: de eigenaar van de hond, die de hondengedragscoach opdracht geeft inzake het afleggen van een consult/traject en/of lessen/workshop volgt.

II. Algemeen

Alle tussen de hondengedragscoach en de cliënt gemaakte afspraken en/of te sluiten overeenkomsten worden beheerst door de navolgende voorwaarden:

1. De hondengedragscoach zal de afspraak/overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
2. De hondengedragscoach zal de cliënt (minimale leeftijd 18 jaar) en hond naar beste vermogen begeleiden.
3. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen te allen tijde worden gerespecteerd. Mededelingen aan derden worden slechts gedaan na overleg met de cliënt en uitsluitend wanneer de hondengedragscoach ervan overtuigd is dat de belangen van de cliënt en de hond of de omgeving hiermee zullen zijn gediend.

III. Adviezen, therapieën en training

1. Een cliënt kan ten aanzien van het gedrag van zijn/haar hond advies vragen aan de hondengedragscoach.
2. Het verkregen advies is gebaseerd op de uitgebreide kennis en deskundige ervaringen van de hondengedragscoach.
3. Deze advisering/behandeling leidt niet tot aansprakelijkheid van de hondengedragscoach. De cliënt blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond, conform het gestelde in het Burgerlijk Wetboek.
4. De hondengedragscoach kan een inschatting/prognose geven over de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Een garantie op de uitkomst van de therapie/advies/training kan echter niet gegeven worden.
5. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
6. De hondengedragscoach behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren wanneer een cliënt weigert mee te werken aan een opgestelde therapie of wanneer er geen sprake is van een constructieve samenwerking.
7. Een consult, het volgen van lessen of het gebruik van trainingsmateriaal of trainingsproducten, geschieden op eigen risico van de cliënt. De hondengedragscoach kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel, verlies of diefstal.

IV. Betaling/afspraken

1. Gemaakte afspraken tussen de hondengedragscoach en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen/wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
2. De hondengedragscoach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet of niet tijdig zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen van de cliënt.
3. Indien door ziekte of overmacht van de hondengedragscoach een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de hondengedragscoach er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.
4. Betaling dient per factuur voorafgaand aan het consult/de praktijksessie te geschieden. De factuur zal 14 dagen voor het consult/de praktijksessie per e-mail toegezonden worden.
5. Honden die een privé-training ondergaan, worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De hondengedragscoach is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de therapie/ behandeling.
6. Alle door de hondengedragscoach verstrekte rapporten, cursusmaterialen, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake gedragstherapeutische behandeling of puppylessen en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondengedragscoach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht.

Kamer van Koophandel Breda 66258316