Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden worden gebruikt door hondengedragscoach Nina van Tilbeurgh, Kamer van Koophandel Breda 66258316.

 

I. Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende uitdrukkingen de volgende betekenissen:

 • De hondengedragscoach: Nina van Tilbeurgh.
 • De hond: de hond waarvoor de cliënt de hulp vraagt van de hondengedragscoach.
 • De cliënt: de particulier of hondenprofessional die de hondengedragscoach opdracht geeft inzake een advies, en/of die lessen en/of een workshop volgt of een andere dienst van de hondengedragscoach afneemt, of een bezoeker van de website.
 • Een advies: een advies, therapie of persoonlijke training (in een begeleidingsprogramma) e.d. die de hondengedragscoach aan de cliënt verstrekt om de hond te helpen of een opdracht van een hondenprofessional zoals voor het schrijven van artikelen, consultaties of een coachtraject.
 • De overeenkomst: de overeenkomst tussen de hondengedragscoach en de cliënt, zoals een overeenkomst van opdracht of een overeenkomst tot afname van digitale inhoud.
 • De website: de website met (in ieder geval) de domeinnaam www.ninavantilbeurgh.nl.

 

II. Algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en andere aanbiedingen van de hondengedragscoach, alsmede op het gebruik van de website door de cliënt en op de rechtsverhouding tussen de hondengedragscoach en de cliënt, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de overeenkomst.
 2. In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden heeft het bepaalde in de overeenkomst voorrang.
 3. Ten aanzien van het aangaan van de overeenkomst gelden in ieder geval de volgende minimumvoorwaarden:
  1. De hondengedragscode behoudt zich het recht voor een cliënt om haar moverende redenen te weigeren;
  2. De cliënt heeft een minimale leeftijd van 18 jaar;
  3. De cliënt is de eigenaar van de hond of heeft toestemming gekregen van de eigenaar van de hond om de hondengedragscoach een opdracht te geven;
  4. De cliënt spreekt de Nederlandse of de Engelse taal.

 

III. Overeenkomst van opdracht voor advies

 1. De hondengedragscoach zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting, hetgeen wil zeggen dat de hondengedragscoach geen resultaat of het welslagen van haar dienstverlening garandeert noch de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de cliënt gestelde doel.
 2. De hondengedragscoach kan een inschatting/prognose geven van de mogelijkheid tot verbetering van het probleemgedrag van de hond. Het welslagen van het advies is afhankelijk van meerdere factoren zoals de relatie tussen de cliënt en de hond, de thuissituatie, het verleden van de hond en het opvolgen van adviezen. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 3. De cliënt past het advies toe op eigen risico.
 4. Toevertrouwde feiten die vertrouwelijk van aard zijn, zullen worden gerespecteerd. Soms kan het nodig zijn om te overleggen met de dierenarts van de hond, bijvoorbeeld om medicijnen voor te schrijven tegen stress bij de hond. Dit doet de hondengedragscoach altijd in overleg met de cliënt. De cliënt geeft de gegevens van de dierenarts door zodat de hondengedragscoach daarmee kan overleggen. De dierenarts kan vervolgens medicijnen of maatregelen voorstellen aan de cliënt. Dit doet de dierenarts onder eigen verantwoordelijkheid.
 5. Tenzij anders uitdrukkelijk met de hondengedragscoach wordt overeengekomen, vindt de advisering uitsluitend op afstand (online) plaats.
 6. Honden die een privé-training ondergaan (als dat uitdrukkelijk is overeengekomen), worden geacht ingeënt te zijn tegen overdraagbare ziekten. De hondengedragscoach is niet aansprakelijk voor ziekten, letsel, overlijden en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke het dier mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van het advies.

 

IV. Annulering van een bestelling van een programma

 1. De cliënt sluit de overeenkomst voor programma’s via de website af. De cliënt kan via de website een eerste sessie voor een verlatingsangstprogramma boeken.
 2. Als de cliënt een bestelling van een programma annuleert binnen de 14 dagen bedenktijd dient de cliënt de kosten voor de ingeplande sessie te vergoeden. Deze kosten bedragen:
  – 25% van het bedrag voor het Brons programma;
  – 13% van het bedrag voor het Zilver programma;
  – 10% van het bedrag voor het Goud programma.

 

V. Annulering van afspraken

 1. Gemaakte afspraken tussen de hondengedragscoach en cliënt kunnen tot minimaal 24 uur van te voren door de cliënt worden afgezegd of gewijzigd. Later afzeggen of wijzigen door de cliënt kan alleen in geval van overmacht en met wederzijdse instemming.
 2. De hondengedragscoach behoudt zich het recht voor om eenmaal gemaakte afspraken, die door de cliënt niet in overeenstemming met het bovenstaande zijn afgezegd, volledig in rekening te brengen aan de cliënt.
 3. De programma’s hebben een bepaalde duur, als de cliënt een afspraak afzegt binnen die duur, behoudt de hondengedragscoach zich het recht voor geen afspraak in te plannen voorbij de duur van het afgenomen programma.
 4. Indien door ziekte of overmacht van de hondengedragscoach een afspraak moet worden geannuleerd of verzet, dan draagt de hondengedragscoach er zorg voor dat deze afspraak op zo kort mogelijke termijn alsnog gerealiseerd wordt.

 

VI. Online producten

 1. Op de website worden online producten, zoals online cursussen aangeboden. De cliënt kan deze via het online bestelproces bestellen.
 2. Annulering van een bestelling van een online product is niet meer mogelijk nadat deze is aangeschaft omdat deze direct beschikbaar wordt. De cliënt doet daarmee afstand van de 14 dagen bedenktijd en er vindt geen restitutie van de betaling plaats.
 3. De hondengedragscoach garandeert niet dat de informatie in de online producten vrij is van fouten. De cliënt gebruikt de online producten en de kennis die is opgedaan op basis daarvan op eigen risico.

 

VII. Prijzen, betaling

 1. Als de hondengedragscoach en de cliënt geen vaste prijsafspraken ten aanzien van adviezen maken of wanneer de hondengedragscoach buiten gemaakte vaste prijsafspraken werkzaamheden voor de cliënt verricht, worden de werkzaamheden aan cliënt in rekening gebracht op basis van het dan geldende, aan de cliënt kenbaar gemaakte uurtarief (er is daarbij geen sprake van een overeenkomst op afstand zoals bedoeld in het Burgerlijk Wetboek). Er kunnen verschillende tarieven gelden voor verschillende soorten werkzaamheden.
 2. De hondengedragscoach kan haar tarieven voor adviezen of online producten wijzigen. Echter, als een advies of online product eenmaal is besteld zal de prijs daarvan niet tussentijds wijzigen. Als een prijswijzing valt binnen drie maanden na het afsluiten van de overeenkomst, gaat de wijziging pas na de derde maand in.
 3. De prijzen staan inclusief BTW op de website vermeld.
 4. De factuur moet worden betaald op de door de hondengedragscoach aangegeven wijze. Sommige betalingen kunnen in delen worden gedaan. De hondengedragscoach accepteert geen contante betalingen.
 5. Facturen die niet vooraf worden betaald (zoals het geval kan zijn bij adviezen) of worden gestorneerd moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum worden betaald. Als de factuur niet binnen deze termijn wordt betaald is de cliënt in verzuim en heeft de hondengedragscoach het recht de wettelijke handelsrente in rekening te brengen. In geval van betalingsverzuim is de hondengedragscoach tevens gerechtigd alle werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever op te schorten of te beëindigen, zonder dat zij daardoor op enige wijze jegens de opdrachtgever schadeplichtig kan worden.
 6. Als de hondengedragscoach genoodzaakt is tot (buiten)gerechtelijke invorderingsmaatregelen over te gaan, zullen de hieraan verbonden kosten ten laste komen van de cliënt, als de cliënt een consument is conform de wettelijke regels omtrent incassokosten.
 7. Klachten over een factuur moeten binnen veertien dagen na de factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd bij de hondengedragscoach te worden ingediend, bij gebreke waarvan een klacht wordt geacht niet op tijd te zijn gemeld.

 

VIII. Intellectuele eigendomsrechten, vertrouwelijkheid

 1. Alle door de hondengedragscoach al dan niet online ter beschikking gestelde rapporten, materialen, afbeeldingen, video’s, teksten, adviezen, richtlijnen, aanbevelingen e.d. zijn uitsluitend bestemd voor gebruik in het kader van de adviezen respectievelijk de online producten en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondengedragscoach worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis aan derden worden gebracht. De hondengedragscoach behoudt zich alle rechten voor.
 2. De cliënt en de hondengedragscoach zullen informatie die zij in het kader van de overeenkomst met elkaar uitwisselen vertrouwelijk behandelen.

 

IX. Aansprakelijkheid

 1. De aansprakelijkheid van de hondengedragscoach is beperkt tot het bedrag dat de cliënt aan de hondengedragscoach heeft betaald en daarnaast geldt dat zij niet aansprakelijk kan worden gehouden voor gevolgschade en vergelijkbare schade, zoals gemiste inkomsten of winst, zaakschade, gemist levensgenot en daarmee vergelijkbare schade of schade door dood of letsel.
 2. De hondengedragscoach kan ook voor het overige niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade, tenzij zij haar aansprakelijkheid niet wettelijk uit kan sluiten of beperken zoals bij opzet of grove schuld.
 3. De cliënt is en blijft aansprakelijk voor de gevolgen van het optreden van zijn/haar hond.
 4. Eventuele klachten over de uitvoering van de overeenkomst dient de cliënt zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is aan de hondengedragscoach te melden, waarbij drie maanden als redelijk wordt aangemerkt. Een vordering op de hondengedragscoach verjaart als deze niet binnen 1 jaar na het bekend worden met de schade aan de hondengedragscoach wordt gemeld.

 

X. Verwerking van persoonsgegevens

De hondengedragscoach verwerkt in het kader van de overeenkomst persoonsgegevens.
Meer informatie hierover staat in de privacyverklaring.

 

XI. Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst voor een opdracht tussentijds beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdracht in redelijkheid niet meer kan worden uitgevoerd. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij bekend te worden gemaakt.
 2. Indien door de cliënt tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan door andere redenen dan nalatigheid van de hondengedragscoach of op grond van de bedenktijd, heeft de hondengedragscoach desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er in die gevallen geen restitutie plaats.
 3. De hondengedragscoach mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging gebruik maken ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. De hondengedragscoach houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

XII. Klachten

 1. Eventuele klachten over de dienstverlening en/of een product kan de klant bij de hondengedragscoach indienen per email. De hondengedragscoach zal zich er voor inspannen om aan de klacht tegemoet te komen, mits die redelijk is.
 2. Als de cliënt en de hondengedragscoach het niet onderling eens kunnen worden en de cliënt het geschil wil voorleggen aan een rechter geldt het bepaalde in artikel 14.

 

XIII. Andere bepalingen

 1. De hondengedragscoach is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Een wijziging mag altijd tussen twee online bestellingen en twee afzonderlijke opdrachten plaatsvinden. Voor wijzigingen tijdens de duur van een overeenkomst van opdracht geldt dat de hondengedragscoach deze aan de cliënt kan mededelen en dat als de cliënt daar bezwaar tegen maakt, deze er voor mag kiezen de overeenkomst te beëindigen of de oude algemene voorwaarden te laten gelden. De oude voorwaarden gelden dan tot de afronding van de opdracht.
 2. Als enige bepaling in deze algemene voorwaarden niet geldig is, tast dit niet de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen aan. De ongeldige bepaling wordt geacht te zijn vervangen door een geldige bepaling, met een strekking die de oorspronkelijke strekking zo dicht mogelijk benadert.
 3. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek (BW) wordt uitgesloten.
 4. De overeenkomst (bestelling, opdracht) wordt opgeslagen en kan door de cliënt worden opgevraagd bij de hondengedragscoach.
 5. De overeenkomst wordt alleen in het Nederlands afgesloten.
 6. Als de cliënt geen consument is, stemt de cliënt ermee in dat de artikelen 6:227b en 6:227c BW niet van toepassing zijn tussen hen en dat de cliënt daar geen rechten aan kan ontlenen.

 

XIV. Toepasselijk recht, bevoegde rechter

 1. Op de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de overige rechtsverhouding tussen de cliënt en de hondengedragscoach is Nederlands recht van toepassing.
 2. Eventuele geschillen tussen de cliënt en de hondengedragscoach zullen, als ze niet onderling kunnen worden opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank in het arrondissement waar de hondengedragscoach haar vestiging heeft. De cliënt die is aan te merken als consument heeft gedurende een periode van een maand nadat de hondengedragscoach zich op deze bepaling beroept de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de rechter die op grond van de wet bevoegd is.

Deze algemene voorwaarden zijn van december 2021.

Ze mogen niet, al dan niet deels, worden verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de hondengedragscoach.